Cơ cấu tổ chức của trường

1. Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Hồng My

2. Hiệu phó:

- Chuyên môn: Nguyễn Thị Nhuần

- CSVC: Nguyễn Thị Nguyệt Ánh