Nhà trường đã tổ chức hội thi Giáo viên dạy giỏi và cấp dưỡng giỏi cấp cơ sở nhân ngày 20 - 11

Nhà trường đã tổ chức hội thi Giáo viên dạy giỏi và cấp dưỡng giỏi cấp cơ sở nhân ngày 20 - 11

Tổ chức cuộc thi bé với ATGT

Tổ chức cuộc thi bé với ATGT

 Trường tổ chức ĐHCĐCS nhiệm kỳ 2012-2014

Trường tổ chức ĐHCĐCS nhiệm kỳ 2012-2014

Trường MN Sơn Ca tổ chức tốt “Ngày hội đến trường của bé”

Trường MN Sơn Ca tổ chức tốt “Ngày hội đến trường của bé”

Bài viết đã xem