11/07/2023 16:03        

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2023 - 2024

UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG    TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA                                   

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:     /KH-MNSC

Tân Lập, ngày 03 tháng 7 năm 2023

 

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức triển khai bồi dưỡng thường xuyên năm học 2023 - 2024

———————

 

Thực hiện Thông tư số 19/2019/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 11 năm 2019 ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên;

Thông tư số 11/2019/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2019 ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non; Thông tư số 12/2019/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2019 ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non; Thông tư số 17/2022/TT BGDĐT ngày 05/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên ban hành;

          Thực hiện Công văn số 916/GDĐT-MN ngày 25/5/2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Nha Trang về việc hướng dẫn công tác Bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non năm học 2023 - 2024, Trường Mầm non Sơn Ca xây dựng kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) cho cán bộ quản lý (CBQL) và giáo viên (GV) năm học 2023 - 2024 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- Đảm bảo thực hiện tốt các yêu cầu về nội dung bồi dưỡng, điều kiện tổ chức thực hiện bồi dưỡng, hình thức bồi dưỡng phù hợp với điều kiện thực tế địa phương và nhiệm vụ năm học. Nhà trường tạo mọi điều kiện thuận lợi và huy động toàn bộ giáo viên, cán bộ quản lý tham gia học tập các chương trình, loại hình bồi dưỡng theo kế hoạch; tổ chức bồi dưỡng một cách khoa học, hiệu quả; thực hiện nghiêm túc việc đánh giá và đề nghị cấp chứng chỉ kết quả bồi dưỡng theo quy định.

- Phát huy tinh thần trách nhiệm của GV và CBQL trong việc BDTX, xem
công tác BDTX là nhiệm vụ và trách nhiệm để từ đó GV, CBQL xác định rõ mục
đích, yêu cầu, nội dung cần bồi dưỡng, tự giác, chủ động xây dựng kế hoạch, lựa
chọn phương pháp bồi dưỡng thích hợp, hiệu quả.

- Nội dung bồi dưỡng tập trung về kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu của vị trí
việc làm đối với GV, CBQL; là căn cứ để quản lý, chỉ đạo, tổ chức bồi dưỡng, tự
bồi dưỡng nhằm nâng cao phẩm chất, năng lực chuyên môn nghiệp vụ của GV,
CBQL; đáp ứng yêu cầu phát triển GDMN và yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp.
Việc triển khai công tác BDTX gắn kết chặt chẽ với việc đánh giá GV, CBQL
theo chuẩn và theo chỉ đạo đổi mới giáo dục của ngành để từng bước nâng cao
năng lực đội ngũ nhà giáo, CBQL giáo dục qua từng năm.

- Tài liệu BDTX phải đảm bảo kết hợp giữa lý luận và thực tiễn; kiến thức,
kinh nghiệm và kỹ năng thực hành; tích hợp, lồng ghép các chương trình bồi
dưỡng có nội dung tương đồng; không được trùng lặp. Chương trình, tài liệu phải
thường xuyên được bổ sung, cập nhật, nâng cao phù hợp với tình hình thực tế.
Việc lựa chọn chuyên đề bồi dưỡng chú ý đến các nội dung bồi dưỡng về Chương
trình giáo dục mầm non (GDMN), các hoạt động thuộc chương trình GDMN, kiến
thức, kỹ năng, nghiệp vụ lãnh đạo, quản trị cơ sở GDMN.

- Nhà trường xây dựng kế hoạch, tài liệu và tổ chức thực hiện nội dung bồi dưỡng các chương trình thiết thực, hiệu quả. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý, tổ chức, đánh giá kết quả BDTX.

- Mở rộng những vấn đề liên quan đến quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, trau dồi kỹ năng chuyên môn và phương pháp dạy học tích cực, chú trọng đến việc tổ chức hoạt động trải nghiệm, giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non trong nhà trường; đổi mới sinh hoạt chuyên môn đảm bảo chất và lượng nhằm nâng cao hiệu quả nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ của nhà trường.

- Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của GV và CBQL; năng lực tự đánh
giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng của
GV, CBQL trong nhà trường. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác BDTX, kết hợp các hình thức bồi dưỡng trực tiếp, sinh hoạt chuyên môn và tự nghiên cứu.

- Tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra công tác tự học, tự bồi
dưỡng của GV và CBQL. Thực hiện nghiêm túc, kịp thời công tác báo cáo theo
quy định.

II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN

1. Đối tượng: 100% cán bộ quản lý và giáo viên toàn trường

2. Thời gian:

- Mỗi GV, CBQL các cơ sở GDMN thực hiện Chương trình BDTX đảm bảo thời lượng 120 tiết/năm học, bao gồm:

+ Chương trình bồi dưỡng 01 (gọi tắt là Chương trình 01): Khoảng 01 tuần/năm học (khoảng 40 tiết/năm học);

+ Chương trình bồi dưỡng 02 (gọi tắt là Chương trình 02): Khoảng 01 tuần/năm học (khoảng 40 tiết/năm học);

+ Chương trình bồi dưỡng 03 (gọi tắt là Chương trình 03): 01 tuần/năm học (40 tiết/năm học).

III. NỘI DUNG

1. Đối với giáo viên

1.1. Chương trình 01

- Nội dung:

+ Chuyên đề 01: Phát triển năng lực công nghệ số cho CBQL và GVMN;

+ Chuyên đề 02: Bồi dưỡng CBQL và GVMN hướng dẫn cha mẹ chuẩn bị cho trẻ mầm non sẵn sàng vào học lớp 1.

- Thời lượng: 40 tiết (mỗi chuyên đề 20 tiết).

- Hình thức: Thực hiện theo hình thức bồi dưỡng trực tiếp, tự nghiên cứu và sinh hoạt chuyên môn trong trường.

- Tài liệu: Tài liệu BDTX nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp CBQL và GV mầm non năm học 2023 - 2024.

1.2. Chương trình 02 

a) Chuyên đề 01

- Nội dung: Chuyên đề chính trị hè 2023 và hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 - 2024 trên địa bàn thành phố Nha Trang.

- Thời lượng: 20 tiết.

- Hình thức: Tập trung bồi dưỡng và viết bài thu hoạch.

- Tài liệu: Tài liệu bồi dưỡng chính trị hè năm 2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa; Ban Tuyên giáo thành phố và Phòng GDĐT.

b) Chuyên đề 02

- Nội dung:

+ Tổ chức các hoạt động giáo dục âm nhạc cho trẻ theo tiếp cận đa văn hóa ở
các cơ sở GDMN;

+ Tổ chức hoạt động giáo dục hoà nhập cho trẻ rối loạn phát triển trong cơ sở
GDMN.

- Thời lượng: 20 tiết.

- Hình thức: Thực hiện theo hình thức bồi dưỡng trực tiếp, tự nghiên cứu và sinh hoạt chuyên môn trong trường.

- Tài liệu: Tài liệu BDTX nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ và đạo
đức nghề nghiệp CBQL và GV mầm non năm học 2023 - 2024.

1.3. Chương trình 03 

- Nội dung:

Chuyên đề: Tổ chức các hoạt động phát triển ngôn ngữ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm (mô đun GVMN 14).

- Thời lượng: 40 tiết (20 tiết lý thuyết, 20 tiết thực hành).

- Hình thức: Thực hiện theo hình thức bồi dưỡng trực tiếp, tự nghiên cứu và sinh hoạt chuyên môn trong trường.

- Tài liệu: Phòng GDĐT Nha Trang phối hợp với Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang biên soạn tài liệu phù hợp với yêu cầu và chương trình bồi dưỡng thường xuyên GVMN theo quy định của Thông tư số 19/2019/TT-BGDĐT và Thông tư số 17/2022/TT-BGDĐT.

2. Đối với cán bộ quản lý

2.1. Chương trình 01

- Nội dung:

+ Chuyên đề 01: Phát triển năng lực công nghệ số cho CBQL và GVMN;

+ Chuyên đề 02: Bồi dưỡng CBQL và GVMN hướng dẫn cha mẹ chuẩn bị cho trẻ mầm non sẵn sàng vào học lớp 1

- Thời lượng: 40 tiết (mỗi chuyên đề 20 tiết).

- Hình thức: Thực hiện theo hình thức bồi dưỡng trực tiếp, tự nghiên cứu và trong sinh hoạt chuyên môn.

- Tài liệu: Tài liệu BDTX nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp CBQL và GV mầm non năm học 2023 - 2024.

2.2. Chương trình 02

a) Chuyên đề 01

- Nội dung: Chuyên đề chính trị hè 2023 và hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 - 2024 trên địa bàn thành phố Nha Trang

- Thời lượng: 20 tiết.

- Hình thức: Tập trung bồi dưỡng và viết bài thu hoạch.

- Tài liệu: Tài liệu bồi dưỡng chính trị hè năm 2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa; Ban Tuyên giáo thành phố.

b) Chuyên đề 02

- Nội dung:

+ Hướng dẫn tổ chức các hoạt động giáo dục dinh dưỡng, sức khỏe và đảm
bảo an toàn cho trẻ trong cơ sở GDMN;

+ Tổ chức hoạt động giáo dục hoà nhập cho trẻ rối loạn phát triển trong cơ sở
GDMN.

- Thời lượng: 20 tiết (mỗi nội dung 10 tiết).

- Hình thức: Thực hiện theo hình thức bồi dưỡng trực tiếp, tự nghiên cứu, sinh hoạt chuyên môn trong trường.

- Tài liệu: Tài liệu BDTX nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp CBQL và GV mầm non năm học 2023 - 2024.

2.3. Chương trình 03

- Nội dung:

+ Chuyên đề 01: Tổ chức giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho GV mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới GDMN (mô đun QLMN 2);

+ Chuyên đề 02: Kiểm tra, đánh giá các hoạt động chăm sóc và nuôi dưỡng
trẻ trong cơ sở GDMN (mô đun QLMN 12).

- Thời lượng: 40 tiết (mỗi chuyên đề 20 tiết).

- Hình thức: Thực hiện theo hình thức bồi dưỡng trực tiếp, tự nghiên cứu và trong sinh hoạt chuyên môn.

- Tài liệu: Phòng GDĐT Nha Trang phối hợp với Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang biên soạn tài liệu phù hợp với yêu cầu và chương trình bồi dưỡng thường xuyên GVMN theo quy định của Thông tư số 19/2019/TT-BGDĐT và Thông tư số 17/2022/TT-BGDĐT.    

IV. HÌNH THỨC BỒI DƯỠNG

- Việc bồi dưỡng thường xuyên cho GV và CBQL được thực hiện theo được quy định tại Thông tư số 19/2019/TT-BGDĐT gồm các hình thức: bồi dưỡng trực tiếp, tự nghiên cứu và sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn trong nhà trường. 

- Căn cứ hướng dẫn công tác BDTX cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm
non năm học 2023 - 2024 của Phòng GDĐT và các đợt bồi dưỡng tập trung do
phòng GDĐT tổ chức; nhà trường tổ chức sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn
(theo trường hoặc cụm trường) để trao đổi, thảo luận, áp dụng nội dung bồi dưỡng
vào thực tiễn nhà trường.  

V. KẾ HOẠCH CỤ THỂ

 Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

Tháng 7/2023

- Xây dựng và triển khai kế hoạch học bồi dưỡng thường xuyên nhà trường.

- BGH

 

Tháng 8/2023

- Bồi dưỡng chương trình 2- chuyên đề 1: Chuyên đề chính trị hè 2023 và hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 - 2024 trên địa bàn thành phố Nha Trang.

Hình thức: tự nghiên cứu và viết bài thu hoạch. (Lấy điểm chương trình 2)

- Ban Tuyên giáo Thành ủy Nha Trang và PGDĐT Nha Trang.

 

 

- CB-GV-NV toàn trường

Tháng 9/2023

- Đăng ký mô đun chương trình 3

- Xây dựng KH BDTX cá nhân.

* Tập huấn, bồi dưỡng các chuyên đề chương trình 1 cho CBQL, GV toàn trường.

+ CBQL: Làm bài kiểm tra lấy điểm chương trình 1

+ GV: Làm bài lý thuyết và thực hành lấy điểm chương trình 1

- Chấm điểm chương trình 1 cho GV

- Chấm điểm chương trình 1 cho CBQL.

- BGH + Giáo viên

 

- BGH + Giáo viên

 

- BGH + Giáo viên cốt cán

 

- BGH

 

- Giáo viên

 

- BGH

 

- PGDĐT Nha Trang.

 

 

Tháng 10/2023

- Bồi dưỡng chương trình 2 - chuyên đề 2

+ GV: Tổ chức các hoạt động giáo dục âm nhạc cho trẻ theo tiếp cận đa văn hóa ở các cơ sở GDMN; Tổ chức hoạt động giáo dục hoà nhập cho trẻ rối loạn phát triển trong cơ sở GDMN. (Làm bài lý thuyết và thực hành.

+ CBQL: Hướng dẫn tổ chức các hoạt động giáo dục dinh dưỡng, sức khỏe và đảm bảo an toàn cho trẻ trong cơ sở GDMN; Tổ chức hoạt động giáo dục hoà nhập cho trẻ rối loạn phát triển trong cơ sở GDMN. (Làm bài kiểm tra)

- Chấm điểm chương trình 2 cho GV

- Chấm điểm chương trình 2 cho CBQL.

- BGH + Giáo viên cốt cán

- Giáo viên

 

 

 

 

 

 

- BGH

 

 

 

 

 

 

- BGH

- PGDĐT Nha Trang.

Tháng 12/2023-  Tháng 02/2024

* Bồi dưỡng chương trình 3 (Đối với giáo viên)

+ Chuyên đề: Tổ chức các hoạt động phát triển ngôn ngữ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm (mô đun GVMN 14).

- GV làm bài lý thuyết và thực hành lấy điểm chương trình 3

- Chấm điểm GVMN 14 cho GV.

 

 

 

 

 

* Bồi dưỡng chương trình 3 (Đối với CBQL)

+ Chuyên đề 01: Tổ chức giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho GV mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới GDMN (mô đun QLMN 2);

+ Chuyên đề 02: Kiểm tra, đánh giá các hoạt động chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ trong cơ sở GDMN (mô đun QLMN 12).

- CBQL làm bài kiểm tra lấy điểm chương trình 3

- Chấm điểm QLMN 2 và QLMN12 cho CBQL.

- Trường CĐSP TW2 Nha Trang; Phòng GDĐT Nha Trang;

- BGH + Giáo viên cốt cán.

 

 

- Giáo viên

 

- Trường CĐSP TW2 Nha Trang chấm cho GV tham gia học tại Trường CĐSP TW2 Nha Trang; BGH chấm cho giáo viên còn lại.

 

- Trường CĐSP TW2 Nha Trang; Phòng GDĐT Nha Trang.

 

 

 

 

 

 

 

- BGH

 

- Trường CĐSP TW2 Nha Trang; Phòng GDĐT Nha Trang.

 Tháng 3/2024

- Tổng hợp kết quả, báo cáo kết quả BDTX cho nhà trường.

- Hoàn tất hồ sơ BDTX của cá nhân, nhà trường.

- Phó hiệu trưởng- Nhuần

- BGH+ Giáo viên

Tháng 4,5/2024

- Tổng hợp kết quả, lập danh sách gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị cấp giấy chứng nhận BDTX.

- Tổ chức sơ kết, tổng kết.

- BGH

 

 

 

 

VI. ĐÁNH GIÁ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ BDTX

1. Đánh giá kết quả BDTX đối với giáo viên và CBQL

Thực hiện theo khoản 6 Điều 1 của Thông tư số 17/2022/TT-BGDĐT.

1.1. Nội dung và hình thức đánh giá

a) Chương trình 01:

- Đối với CBQL: Phòng GDĐT đánh giá kết quả BDTX của CBQL sau khi tham gia lớp tập huấn do phòng GDĐT tổ chức;

- Đối với GV: Hiệu trưởng đánh giá kết quả BDTX của GV sau khi tham gia tập huấn do cơ sở GDMN tổ chức. Báo cáo viên là CBQL tham gia lớp tập huấn do Sở GDĐT, phòng GDĐT tổ chức.

b) Chương trình 02:

- Chuyên đề 1: Phòng GDĐT phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy Nha Trang đánh giá.

- Chuyên đề 2:

+ Đối với CBQL: Phòng GDĐT đánh giá kết quả BDTX của CBQL sau khi tham gia lớp tập huấn do phòng GDĐT tổ chức. Báo cáo viên là CBQL tham gia lớp tập huấn do Sở GDĐT tổ chức;

+ Đối với GV: Hiệu trưởng đánh giá kết quả BDTX của GV sau khi tham gia tập huấn do cơ sở GDMN tổ chức. Báo cáo viên là CBQL tham gia lớp tập huấn do Sở GDĐT, phòng GDĐT tổ chức.

c) Chương trình 03:

Phòng GDĐT Nha Trang phối hợp với Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang thực hiện nhiệm vụ BDTX đánh giá kết quả BDTX của GV, CBQL theo hướng dẫn của Thông tư số 19/2019/TT-BGDĐT và Thông tư số 17/2022/TT-BGDĐT.

1.2. Số lượng bài kiểm tra/thu hoạch:

a) Chương trình 01:

- Đối với CBQL: 01 bài; Đối với GV: 01 bài (lý thuyết và thực hành)

b) Chương trình 02

- Chuyên đề 01: 01 bài thu hoạch chính trị hè.

- Chuyên đề 02: 01 bài

+ Đối với CBQL: 01 bài;

+ Đối với GV: 01 bài (lý thuyết và thực hành)

c) Chương trình 03:

- Đối với CBQL: 01 bài; Đối với GV: 01 bài (lý thuyết và thực hành)

Lưu ý:

- Báo cáo viên phải đáp ứng yêu cầu quy định tại Khoản 4, Khoản 5 Điều 1
của Thông tư số 17/2022/TT-BGDĐT.

- Việc đánh giá kết quả BDTX của GV và CBQL cần kết hợp giữa nhận thức
với việc vận dụng kiến thức BDTX của cá nhân vào thực tiễn trong quá trình chăm
sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ; thực tiễn quản lý cơ sở GDMN. Đánh giá cần kết
hợp giữa đánh giá thường xuyên và định kỳ bằng nhiều phương pháp, hình thức
phù hợp thông qua bài kiểm tra, bài tập nghiên cứu, bài thu hoạch bảo đảm về mục
tiêu, yêu cầu cần đạt, nội dung Chương trình BDTX, phù hợp với thực tiễn và các
quy định tại Thông tư.

1.3. Xếp loại kết quả BDTX

- Hoàn thành kế hoạch BDTX:

+ GV và CBQL được xếp loại Hoàn thành kế hoạch BDTX khi thực hiện đầy đủ các quy định của khóa bồi dưỡng trong năm học; hoàn thành đủ các bài kiểm tra, bài tập nghiên cứu, bài thu hoạch với kết quả đạt yêu cầu (các bài tập, các bài      nghiên cứu, bài thu hoạch được chấm theo thang điểm 10 (mười) và được xếp loại đạt yêu cầu nếu đạt điểm 5 (năm) trở lên).

+ Không hoàn thành kế hoạch BDTX: GV và CBQL không hiện đầy đủ các
quy định của khóa bồi dưỡng trong năm học; không hoàn thành đủ các bài kiểm
tra, bài tập nghiên cứu, bài thu hoạch với kết quả chưa đạt yêu cầu.

2. Công nhận kết quả BDTX

- Nhà trường tổng hợp, xếp loại kết quả BDTX của GV tại trường và gửi về
Phòng GDĐT (thông qua tổ mầm non), bản mềm gửi về địa chỉ gmail.

VII. KINH PHÍ THỰC HIỆN CÔNG TÁC BDTX

- Theo quy định tại khoản 3 Điều 16 của Thông tư 19/2019/TT-BGDĐT,
Phòng GDĐT tham mưu với Ủy ban nhân dân thành phố về nguồn kinh phí BDTX
và các điều kiện liên quan phục vụ công tác BDTX theo quy định. Đối với các
trường hợp kinh phí BDTX được dự toán trong kinh phí chi thường xuyên hàng
năm thì các cơ sở GDMN chủ động thực hiện nhiệm vụ.

- Việc lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức của đơn vị được thực hiện theo Thông tư số
36/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc
lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi
dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND ngày
07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc quy định
mức chi thù lao cho báo cáo viên, giảng viên trong công tác đào tạo, bồi dưỡng,
phổ biến kiến thức cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của Hiệu trưởng

        - Xây dựng kế hoạch BDTX cán bộ quản lý, giáo viên của đơn vị và trình lãnh đạo Phòng GDĐT phê duyệt trước ngày 10/7/2023;

        - Cấp phát công văn, tài liệu theo nội dung bồi dưỡng, tổ chức triển khai kế hoạch BDTX cán bộ quản lý, giáo viên của nhà trường theo thẩm quyền và trách nhiệm được giao. Hướng dẫn cán bộ quản lý, giáo viên xây dựng kế hoạch BDTX; phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng của cán bộ quản lý, giáo viên;

        - Thực hiện nghiên túc các yêu cầu bồi dưỡng theo quy định tại thông tư
19/2019/TT-BGDĐT ngày 12/11/2019 Thông tư ban hành Quy chế bồi dưỡng
thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục
phổ thông và giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên;         

        - Quản lý, chỉ đạo, giám sát và tổ chức đánh giá, tổng hợp, xếp loại, báo cáo kết quả BDTX của giáo viên về Phòng GDĐT theo quy định;

        - Thực hiện chế độ, chính sách của Nhà nước đối với giáo viên tham gia BDTX;

          - Đề nghị các cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng hoặc xử lý đối với tổ chức, cá nhân có thành tích hoặc vi phạm trong việc thực hiện công tác bồi dưỡng.

        2. Trách nhiệm của Phó Hiệu trưởng          

        - Tham gia xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của đơn vị, cá nhân;  - Phối hợp cùng Hiệu trưởng hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch BDTX;

        - Thực hiện nghiên túc các yêu cầu bồi dưỡng theo quy định tại thông tư
19/2019/TT-BGDĐT ngày 12/11/2019 Thông tư ban hành Quy chế bồi dưỡng
thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục
phổ thông và giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên;

        - Tư vấn và đôn đốc giáo viên thực hiện kế hoạch BDTX; 

        - Tham gia Ban chỉ đạo tổ chức đánh giá và tổng hợp báo cáo kết quả BDTX của cán bộ quản lý, giáo viên của nhà trường gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo (thông qua tổ mầm non) trước ngày 25/5/2024.  

        3. Trách nhiệm của Tổ trưởng chuyên môn         

        - Tham gia xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của đơn vị;     

        - Phối hợp cùng lãnh đạo trường hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch BDTX cá nhân;

        - Tham gia đánh giá, tổng hợp kết quả xếp loại BDTX của mỗi giáo viên.

        4. Trách nhiệm của giáo viên   

        - Xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTX của cá nhân theo kế hoạch của trường và trình Hiệu trưởng phê duyệt vào tháng 9/2023; Nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về BDTX của nhà trường;

        - Thực hiện nghiên túc các yêu cầu bồi dưỡng theo quy định tại thông tư
19/2019/TT-BGDĐT ngày 12/11/2019 Thông tư ban hành Quy chế bồi dưỡng
thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục
phổ thông và giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên;

        - Có trách nhiệm báo cáo tổ chuyên môn, lãnh đạo nhà trường kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân và việc vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã học tập BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao;

Trên đây là Kế hoạch tổ chức triển khai học bồi dưỡng thường xuyên năm học 2023 - 2024 của Trường Mầm non Sơn Ca. Đề nghị cán bộ quản lý, giáo viên căn cứ kế hoạch này để thực hiện, nếu có vướng mắc thì trao đổi cùng ban giám hiệu nhà trường để thực hiện đạt hiệu quả./.

 

Nơi nhận:

- Phòng GDĐT Nha Trang;

- BGH;

- Tổ NT,MG;

- Lưu: HS BDTX, VT.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Đinh Thị Nhật Trinh

 

 

DUYỆT CỦA PHÒNG GIÁO DỤC

KT. TRƯỞNG PHÒNG

P. TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

 

Phạm Thị Châu Anh

 
Thư viện bài hát-thơ, truyện
Video