14/10/2022 14:34        

Công khai đội ngũ giáo viên

Stt

Nội dung

Tổng số

Trình độ đào tạo

Hạng chức danh nghề nghiệp

Chuẩn nghề nghiệp

TS

ThS

ĐH

TC

Dưới TC

Hạng IV

Hạng III

Hạng II

Tốt

Khá

Đạt

Chưa đạt

 

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Giáo viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhà trẻ

 

 

 

2

3

1

 

1

3

0

3

1

0

 

2

Mẫu giáo

 

 

 

8

4

0

 

0

9

2

8

3

0

 

II

Cán bộ quản lý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Hiệu trưởng

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

1

 

 

2

Phó Hiệu trưởng

 

 

 

2

 

 

 

 

 

2

1

1

 

 

III

Nhân viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhân viên cấp dưỡng

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

2

Nhân viên kế toán

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Nhân viên y tế

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên bảo vệ

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

5

Nhân viên phục vụ

 

 

 

 

 

 

2