18/05/2023 09:54        

TỔ CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2022-2023

I. TỔ CHUYÊN MÔN NHÀ TRẺ

1. Chu Thị Hồng- Tổ trưởng

2. Nguyễn Thị Thu Trang- Tổ phó

3. Phạm Thị Hồng Quang

4. Võ thị Minh Thúy

5. Biện Thị Thảo

6. Nguyễn Thị Thanh Tâm

II. TỔ CHUYÊN MÔN MẪU GIÁO\

1. Phạm Thị Thơ - Tổ trưởng

2. Trần Thị Thiên Thi- Tổ phó

3. Lưu Thị Kiều Diễm

4. Nguyễn Thị Minh Châu

5. Lương Thị Mỹ Hương

6. Nguyễn Thị Mỹ Lệ

7. Nguyễn Thị Trang (HĐ)

8. Dương Thị Thành

9. Phan Thị Thu Hồng

10. Lê Thị Bạch Nga

11. Võ thị Hồng Lê

12. Nguyễn Thị Kim Nga (HĐ)

 
Thư viện bài hát-thơ, truyện
Video