Tuyên truyền về các hoạt động phát luật, giáo dục

Nước và Biến đổi khí hậu

  • 14/08/2021
  • 62

Cần sử dụng nước tiết kiệm hàng ngày, tăng cường ý thức bảo vệ nguồn nước là những đóng góp thiết thực, hiệu quả cho công tác quản lý tài nguyên nước và ứng phó với biến đối khí hậu

Kế hoạch ứng phó với từng cấp độ dịch bệnh Covid-19 trong trường MN Sơn Ca

  • 14/08/2021
  • 122

Thực hiện Kế hoạch số 177/KH-GDĐT ngày 17/02/2020 của Phòng GDĐT Nha Trang về việc ứng phó với từng cấp độ dịch bệnh Covid-19 trong các cơ sở giáo dục thành phố Nha Trang

Chỉ thị 07/CT-CP ngày 04/02/2020 về giải pháp thúc đẩy tăng năng suất lao động Quốc gia

  • 14/08/2021
  • 80

Chỉ thị Về giải pháp thúc đẩy tăng năng suất lao động quốc gia