CÔNG VĂN 604 CỦA PHÒNG NỘI VỤ VỀ ĐIỀU TRA SỰ HÀI LÒNG

  • 22-12-2021
  • /
  • Trường Mầm non Sơn Ca
  • 54
  • Tuyên truyền
CÔNG VĂN 604 CỦA PHÒNG NỘI VỤ VỀ ĐIỀU TRA SỰ HÀI LÒNG

 

UBND TP NHA TRANG
PHÕNG NỘI VỤ
Số: 604/NV-TCBM
V/v phối hợp thông tin, tuyên truyền về
điều tra sự hài lòng năm 2021 do
Bộ Nội vụ chủ trì triển khai tại tỉnh
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Nha Trang, ngày 21 tháng 12 năm 2021

Kính gửi:
- Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp
thuộc UBND thành phố;
- UBND các xã, phường.
Thực hiện Công văn số 3236/SNV-CCHC ngày 13/12/2021 của Sở Nội vụ
tỉnh Khánh Hòa v/v phối hợp thông tin, tuyên truyền về điều tra sự hài lòng năm
2021 do Bộ Nội vụ chủ trì triển khai tại tỉnh;
Để cán bộ, công chức, viên chức, người dân và tổ chức trên địa bàn tỉnh hiểu
rõ, nhận thức đầy đủ, chính xác về mục đích, ý nghĩa và nắm thông tin về cuộc
điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa,
tham gia trả lời phiếu điều tra xã hội học đầy đủ, khách quan, đồng thời hỗ trợ lực
lượng điều tra viên của Bưu điện tỉnh hoàn thành nhiệm vụ; Phòng Nội vụ đề nghị
các cơ quan, đơn vị phối hợp triển khai tuyên truyền như sau:
1. Nội dung tuyên truyền: Theo nội dung thông báo đính kèm.
2. Hình thức tuyên truyền:
- Phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động qua họp cơ
quan hoặc hệ thống phần mềm E-Office.
- Niêm yết tại Bộ phận Một cửa; thông báo qua hệ thống loa truyền thanh
cấp xã; phổ biến để cán bộ thôn, tổ dân phố để nắm rõ thông tin, tham gia tuyên
truyền ở cấp cơ sở, hỗ trợ điều tra viên tiếp cận đối tượng điều tra xã hội học (đối
với UBND cấp xã).
- Đăng tải trên Cổng/Trang thông tin điện tử (nếu có).
- Đăng tải trên các trang mạng xã hội Facebook, Zalo,… và các kênh thông
tin khác do cơ quan quản lý (nếu có).
- Niêm yết ở các vị trí thuận lợi khác.
* Đề nghị Văn phòng HĐND và UBND thành phố niêm yết nội dung thông
báo tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND thành phố, đồng thời đăng tải
nội dung thông báo trên Trang thông tin điện tử của để tổ chức, công dân biết và
thực hiện.
3. Thời gian thực hiện: Từ ngày 21/12/2021 đến ngày 31/12/2021.

2
Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm, phối hợp thực hiện./.
(Đính kèm thông báo triển khai điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng
của người dân, tổ chức năm 2021)


Nơi nhận:
- Như trên (VBĐT);
- UBND TP (b/c);
- Lưu: VT, Duy.
KT. TRƯỞNG PHÕNG
PHÓ TRƯỞNG PHÕNG
Phan Ngọc Kim Trâm

THÔNG BÁO TRIỂN KHAI
ĐIỀU TRA XÃ HỘI HỌC ĐO LƯỜNG SỰ HÀI LÕNG
CỦA NGƯỜI DÂN, TỔ CHỨC NĂM 2021

Triển khai Kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự
phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2021 của Bộ Nội vụ;

Lực lượng điều tra viên của Bưu điện tỉnh sẽ tiến hành khảo sát lấy ý kiến của
người dân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, cụ thể như sau:

1. Thời gian thực hiện khảo sát: Tháng 12/2021.
2. Địa điểm: Tại trụ sở làm việc hoặc nhà riêng.
Kết quả khảo sát là cơ sở nhằm góp phần nâng cao chất lượng phục vụ của cơ
quan hành chính nhà nước đối với người dân, tổ chức; góp phần cải thiện chất lượng
cuộc sống cho người dân, cải thiện môi trường kinh doanh cho doanh nghiệp; nâng
cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo yêu cầu của cải cách hành chính và phát triển
kinh tế xã hội của Chính phủ.
Các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp vui lòng hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi
cho điều tra viên hoàn thành nhiệm vụ.
Rất mong nhận được ý kiến đánh giá, đóng góp của toàn thể người dân, tổ
chức, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn
tỉnh Khánh Hòa.
Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa xin trân trọng thông báo./.

Một số hình ảnh:
Công đoàn cơ sở

Bài viết trước

Công đoàn cơ sở
LỄ TỔNG KẾT VÀ BÉ TẠM BIỆT TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA NĂM HỌC 2021- 2022

Tin tiếp theo

LỄ TỔNG KẾT VÀ BÉ TẠM BIỆT TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA NĂM HỌC 2021- 2022

Bài viết liên quan

Công đoàn cơ sở
15/08/2021

Công đoàn cơ sở