Kế hoạch Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2020 - 2021

  • 14-08-2021
  • /
  • Quản trị
  • 1424
  • Hoạt động của Nhà trường

Mục đích hội thì để tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt” trong nhà trường nhằm thực hiện mục tiêu đào tạo và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho đội ngũ giáo viên. Tăng cường củng cố chất lượng đội ngũ và xây dựng mạng lưới cán bộ chuyên môn nòng cốt của nhà trường.

Kế hoạch Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2020 - 2021

Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Ban hành quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ công văn số 1164/GDĐT-MN ngày 02/11/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức Hội thi giáo viên mầm non dạy giỏi cấp trường năm học 2020 – 2021;

Căn cứ kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 của trường mầm non Sơn Ca.

Trường mầm non Sơn Ca xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2020 – 2021 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU CỦA HỘI THI

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt” trong nhà trường nhằm thực hiện mục tiêu đào tạo và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho đội ngũ giáo viên. Tăng cường củng cố chất lượng đội ngũ và xây dựng mạng lưới cán bộ chuyên môn nòng cốt của nhà trường.

Phát hiện, công nhận, tôn vinh giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần thu hút sự quan tâm của các lực lượng xã hội tham gia giáo dục trẻ em, tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của địa phương và của ngành.

Tạo động lực cho giáo viên phấn đấu, hoàn thiện bản thân đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục phát triển nghề nghiệp.

Góp phần nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn và đẩy mạnh các phong trào thi đua dạy và học trong trường học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội cho giáo viên rèn luyện, tự học, sáng tạo, học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em đối với giáo viên mầm non.

Là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục.

II. ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN VÀ SỐ LƯỢNG THAM DỰ HỘI THI

1. Đối tượng: Là giáo viên mầm non đang giảng dạy tại trường mầm non Sơn Ca- Nha Trang

2. Tiêu chuẩn tham dự hội thi

Giáo viên tham dự Hội thi cấp trường phải đảm bảo đạt chuẩn nghề nghiệp ở mức khá trở lên của năm liền kề năm tham dự Hội thi, trong đó có các tiêu chí 1, 3, 4, 5, 6, 8 và 9 được quy định tại Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non đạt mức Tốt;

3. Số lượng tham dự hội thi: Tùy số lượng giáo viên đăng ký.

4. Nội dung thi

Mỗi giáo viên tham gia hội thi đều phải thực hiện 2 nội dung thi:

a) Tổ chức một hoạt động giáo dục cụ thể theo kế hoạch giáo dục tại thời điểm diễn ra Hội thi. Hoạt động giáo dục tham gia Hội thi được tổ chức lần đầu tại nhóm, lớp với nguyên trạng số lượng trẻ em của nhóm, lớp đó. Giáo viên không được dạy trước (dạy thử) hoạt động giáo dục dự thi trong năm học tổ chức Hội thi. Giáo viên được thông báo và có thời gian chuẩn bị cho hoạt động giáo dục trong thời gian không quá 02 ngày trước thời điểm thi;

b) Trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em của cá nhân tại cơ sở giáo dục, nơi giáo viên đang làm việc. Thời lượng trình bày biện pháp không quá 30 phút, bao gồm cả thời gian Ban Giám khảo trao đổi. Biện pháp được lãnh đạo cơ sở giáo dục xác nhận áp dụng hiệu quả và lần đầu được dùng để đăng ký thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non và chưa được dùng để xét duyệt thành tích khen thưởng cá nhân trước đó.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, KINH PHÍ TỔ CHỨC HỘI THI

1. Thời gian tổ chức hội thi

- Ngày 21/12/2020: Bốc thăm thực hành (16h)

- Ngày 22/12/2020: Đăng kí tên hoạt động

- Sáng ngày 24,25/12/2020: Thi thực hành

- Chiều ngày 24,25/12/2020: Trình bày biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em.

- Ngày 28/12/2020: Góp ý các tiết dạy thực hành

- Ngày 30/12/2020: Tổng kết

2. Địa điểm tổ chức hội thi

- Thi thực hành: Tại phòng âm nhạc (Riêng tiết thể chất thi tại phòng thể chất)

- Trình bày biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em: Tại phòng hội đồng

3. Kinh phí tổ chức hội thi

- Thực hiện theo các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa: Quyết định số 2389/QĐ-UBND ngày 26/9/2012 về việc quy định mức chi cho các hoạt động ngành Giáo dục và Đào tạo; Quyết định số 1475/QĐ-UBND ngày 20/6/2013 về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2389/QĐ-UBND ngày 26/9/2012.

IV.  TỔ CHỨC THI, ĐÁNH GIÁ CÁC NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ HỘI THI

1. Tổ chức thi

Ban Tổ chức sắp xếp thời gian tiến hành các nội dung thi; thông báo lịch thi cho các cá nhân tham gia; tạo điều kiện để giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục dự thực hành tiết dạy, tổ chức hoạt động giáo dục, dự phần trình bày biện pháp nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em và nâng cao chất lượng công tác giảng dạy  của giáo viên tham dự Hội thi.

2. Đánh giá các nội dung thi

a) Đối với phần thực hành tiết dạy, tổ chức hoạt động giáo dục.

Phần thực hành tiết dạy, tổ chức hoạt động giáo dục được ít nhất 03 giám khảo cho điểm và đánh giá theo quy định hiện hành.

Sau khi giáo viên hoàn thành phần thực hành tiết dạy, tổ chức hoạt động giáo dục, giám khảo nhận xét, đánh giá rút kinh nghiệm với giáo viên dự thi.

b) Đối với phần trình bày biện pháp nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em; công tác giảng dạy.

Giáo viên trình bày biện pháp; giám khảo trao đổi, đánh giá và thống nhất mức đạt hoặc chưa đạt. Phần trình bày biện pháp đạt mức đạt khi đảm bảo các yêu cầu: Nêu rõ được biện pháp có hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu đổi mới dạy học và giáo dục, phù hợp với đối tượng trẻ em và thực tiễn nhà trường, địa phương trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em và công tác giảng dạy của cá nhân giáo viên tại cơ sở giáo dục, nơi giáo viên đang làm việc; biện pháp được nhà trường và đồng nghiệp ghi nhận và có minh chứng về sự tiến bộ của trẻ em khi áp dụng biện pháp. Nếu không đảm bảo các yêu cầu trên thì phần trình bày biện pháp là chưa đạt.

Phần trình bày biện pháp được ít nhất 03 giám khảo đánh giá.

3. Đánh giá kết quả của giáo viên dự thi

Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường phải đảm bảo: Phần thực hành tiết dạy, tổ chức hoạt động giáo dục được ít nhất 2/3 số giám khảo đánh giá loại giỏi, không có giám khảo đánh giá là loại trung bình trở xuống; phần trình bày biện pháp được ít nhất 2/3 số giám khảo đánh giá mức đạt.

V. HỒ SƠ THAM DỰ HỘI THI CỦA GIÁO VIÊN

- Danh sách giáo viên đăng kí tham gia hội thi giáo viên dạy giởi cấp trường.

- Kết quả xếp loại chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non năm học 2019-2020.

 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban giám hiệu, Ban chấp hành công đoàn trường

- Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 ban hành kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2020 - 2021

- Lập dự trù và quyết toán kinh phí tổ chức Hội thi.

- Tổ chức khai mạc và tổng kết Hội thi.

- Giao cho Thư ký Hội đồng: Lập bảng danh sách giáo viên đăng ký dự thi tổng hợp từ bản đăng ký của các tổ.

2. Phó hiệu trưởng

- Phụ trách cơ sở vật chất: Chỉ đạo bộ phận phục vụ chuẩn bị các phòng GDÂN, Phòng GD thể chất, phòng họp Hội đồng, phong màn cho Hội thi, bàn ghế học sinh, giáo viên, bàn chấm của Giám khảo.

-  Phụ trách chuyên môn: tạo điều kiện máy chiếu, màn chiếu và âm thanh khi giáo viên yêu cầu. Tổng hợp danh sách giáo viên toàn trường đăng ký dự thi.

3. Các tổ chuyên môn

- Lập danh sách các giáo viên đăng ký tham gia dự thi.

- Thời gian nộp danh sách giáo viên dự thi: chậm nhất ngày 05/12/2020.

- Tổ chuyên môn tạo điều kiện hỗ trợ để giáo viên tham gia dự thi đạt kết quả tốt nhất.

4. Giáo viên dự thi

- Chuẩn bị kỹ và hoàn thành nội dung thi theo quy định.

- Chấp hành nghiêm túc nội quy của Hội thi.

- Chuẩn bị các điều kiện, thiết bị và phương tiện dạy học cần thiết.

- Nộp 3 tập giáo án cho Ban tổ chức trước khi thi. Yêu cầu soạn vi tính, in trên giấy A4, đúng quy định về thể thức văn bản và kế hoạch tổ chức hoạt động (nếu dạy bằng giáo án điện tử, phải nộp bản in file word và tất cả các slide thực hiện trình tự giờ dạy). Kế hoạch cần thể hiện rõ tiến trình tổ chức các hoạt động dạy học, sự phối hợp giữa cô và trẻ, các tình huống của giờ dạy, thể hiện rõ phương pháp dạy học, nội dung tích hợp, lồng ghép…

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2020 - 2021, đề nghị các tổ chuyên môn, giáo viên nhà trường thực hiện theo đúng kế hoạch nhà trường đã đề ra./.                                                   

Nơi nhận:                                                                  Tân Lập, ngày 18 tháng 11 năm 2020     

- Ban giám hiệu;                                                                                HIỆU TRƯỞNG

- Các tổ chuyên môn;                                                                                    (Đã kí)

- Website trường;

- Lưu: VT.

 

                                                                               Nguyễn Thị Hồng My 

Hội thi vẽ tranh "Bé với an toàn giao thông" cấp trường năm học 2020 - 2021

Bài viết trước

Hội thi vẽ tranh "Bé với an toàn giao thông" cấp trường năm học 2020 - 2021
LỄ TỔNG KẾT VÀ BÉ TẠM BIỆT TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA NĂM HỌC 2021- 2022

Tin tiếp theo

LỄ TỔNG KẾT VÀ BÉ TẠM BIỆT TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA NĂM HỌC 2021- 2022

Bài viết liên quan