Tổ chức Cuộc thi viết “Nha Trang, Khánh Hòa- Điểm đến an toàn, thân thiện, văn minh” trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa

  • 14-08-2021
  • /
  • Quản trị
  • 143
  • Tuyên truyền
Tổ chức Cuộc thi viết “Nha Trang, Khánh Hòa- Điểm đến an toàn, thân thiện, văn minh” trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa

Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang yêu cầu:

1.  Tuyên truyền Cuộc thi viết “Nha Trang, Khánh Hòa- Điểm đến an toàn, thân thiện, văn minh” trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa

-      Nội dung: Tập trung tuyên truyền Kế hoạch số 7415/KH-UBND ngày 24/7/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa và Thể lệ Cuộc thi.

-   Hình thức: đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, trong đó chú trọng tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh cấp thành phố và cấp cơ sở, tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của thành phố và của UBND các xã, phường.

-    Thời gian: thống nhất thời gian tuyên truyền từ tháng 01/8/2020 đến

25/9/2020.

2. Tổ chức thực hiện

-    Phòng Văn hóa và Thông tin: hướng dẫn UBND các xã, phường thực hiện công tác tuyên truyền.

-    Trung tâm Văn hóa- Thông tin và Thể thao: biên soạn tin bài, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa Cuộc thi viết “Nha Trang, Khánh Hòa-Điểm đến an toàn, thân thiện, văn minh” trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa để cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân biết và tham gia.

-    Các đơn vị, phòng, ban, đoàn thể chính trị- xã hội thành phố: tổ chức quán triển, phổ biến Kế hoạch và Thể lệ Cuộc thi đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, nhân viên, hội viên, người lao động biết và tích cực tham gia Cuộc thi: Mỗi cán bộ, công chức, người lao động của cơ quan, đơn vị gửi ít nhất 01 tác phẩm dự thi.

-  UBND các xã, phường:

+  Tổ chức tuyên truyền Kế hoạch và Thể lệ Cuộc thi đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, nhân viên và toàn thể nhân dân biết và tham gia.

+    Vận động, khuyến khích mỗi cán bộ, công chức trong cơ quan gửi ít nhất 01 tác phẩm dự thi.

Trên đây là nội dung triển khai Kế hoạch số 7415/KH-UBND ngày 24/7/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc Tổ chức Cuộc thi viết “Nha Trang, Khánh Hòa- Điểm đến an toàn, thân thiện, văn minh” trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa của UBND thành phố Nha Trang, yêu cầu các đơn vị, UBND các xã, phường nghiêm túc thực hiện./.

(Đính kèm Kế hoạch số 7415/KH-UBND ngày 24/7/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa và Thể lệ Cuộc thi)

 

 

 

Nước và Biến đổi khí hậu

Bài viết trước

Nước và Biến đổi khí hậu
LỄ TỔNG KẾT VÀ BÉ TẠM BIỆT TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA NĂM HỌC 2021- 2022

Tin tiếp theo

LỄ TỔNG KẾT VÀ BÉ TẠM BIỆT TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA NĂM HỌC 2021- 2022

Bài viết liên quan